Pravilnik

Na temelju čl. 23 Statuta HRVATSKE UDRUGE HOMEOPATA,

Predsjedništvo HUH-a je na sastanku održanom dana 06.02.2014 godine donijelo

P R A V I L N I K

 

O REGISTRU HOMEOPATA

 

l.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se prava vezana za Registar homeopata koji vodi Hrvatska udruga homeopata (u daljnjem tekstu HUH) i to: uvjeti za upis u Registar, postupak upisa u Registar, prava i obveze registriranih homeopata, vođenje i ažuriranje Registra, izdavanje uvjerenja o upisu u Registar, brisanje homeopata iz Registra, objavu podataka u elektronskim medijima, te način bodovanja homeopatskih seminara.

Članak 2.

U Registar se upisuju homeopati koji ispunjavaju uvjete predviđene ovim Pravilnikom.

Registar se vodi u formi knjige sa obilježenim stranicama i rubrikama i to kako slijedi: redni broj, ime i prezime, OIB, datum upisa u Registar, adresa i mjesto stanovanja, brojevi telefona, stručno usavršavanje, posebne napomene (disciplinske mjere, mirovanje i brisanje članstva i sl.).

Obrazac Registra sastavni je dio ovog pravilnika.  

Registar se može voditi u elektronskoj formi.      

HUH vodi i uređuje te objavljuje podatke registriranih homeopata na internetskoj stranici Udruge.

II. UPIS U REGISTAR

Uvjeti za upis u Registar

Članak 3.

U Registar se upisuju kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

(1) završeno odgovarajuće homeopatsko školovanje u skladu sa preporukom ECCH za 2011g.

školovanje ne mora nužno biti u kontinuitetu, a može biti ostvareno kroz programe osnovnog i naprednog stupnja različitih homeopatskih škola i odgovarajućih satnica s minimalno 780 bodova ili kroz osnovni stupanj školovanja u vrijednosti 480 bodova (24 dvodnevna seminara) uz 15 naknadno odslušanih dvodnevnih ili vikend homeopatskih seminara kroz više godina, a koji imaju vrijednost 300 bodova.

Bodovne vrijednosti regulirane su posebnom odlukom koju donosi Skupština.

(2) minimum 100 sati homeopatske klinike;

(3) minimum 5 konstitucijskih slučaja obrađenih uz pomoć mentora koji je obvezan potpisom ovjeriti dokumentaciju homeopata o svakom obrađenom slučaju;

(4) za homeopate koji nemaju srednjoškolsko ili fakultetsko obrazovanje iz područja medicine obvezna je osnovna medicinska edukacija prema kriterijima ECCH i priložena potvrda o tome.

                                                                        Postupak upisa u Registar

Članak 4.

Homeopat podnosi zahtjev tajniku HUH-a.

Zahtjev za upis i potrebna dokumentacija šalju se putem pošte ili elektronskim putem na e-mail adresu HUH-a.

Tajnik po primitku zahtjeva isti odmah predaje predsjedniku Registracijskog odbora.

Zahtjev mora sadržavati potrebne podatke o homeopatu, a isti će biti objavljeni na internet stranici HUH-a.

Članak 5.

Uz zahtjev moraju biti priloženi slijedeći dokumenti:

- preslike dokaza o homeopatskoj i medicinskoj osposobljenosti (obavezan uvid u originalnu dokumentaciju)

- dokaz o plaćenoj članarini , plaćenim registracijskim troškovima

- procjenu osposobljenosti kandidata od strane Registracijskog odbora

- najmanje 5 homeopatskih konstitucijskih slučaja uzetih i obrađenih nakon završenog homeopatskog školovanja, praćenih minimalno 6 mjeseci sa svim kontrolama i propisanim pripravcima tijekom tog perioda.

(prepisane bilješke o uzimanju slučaja s inicijalima pacijenta, pisana homeopatska analiza slučaja ili homeopatska repertorizacija uz detaljno obrazloženje, diferencijacija između pripravaka koje se pojave u repertorizaciji, odnosno analizi i obrazloženje izabranog pripravka, izbor potencije pripravka i obrazloženje, prikaz kontrola s detaljnim reakcijama pacijenta na pripravak, a u slučaju mijenjanja pripravka priložiti novu repertorizaciju s detaljnim obrazloženjem ili novu analizu slučaja).

Članak 6.

Svaki homeopat koji je upisan u Registar može biti mentor. Svi homeopati upisani u Registar imaju obvezu preuzeti jedno mentorstvotijekom kalendarske godine, ako su to zamoljeni, a bez prava na naplatu istog.

Homeopati koji žele drugo ili više mentorstva godišnje, imaju pravo naplate mentorstva u protuvrijednosti godišnje članarine, ali samo nakon odrađenog besplatnog mentorstva.

Članak 7.

Tajnik HUH-a dužan je, na upit, obavijestiti kandidate o mogućim mentorima, a homeopat koji preuzima mentorstvo dužan je odmah obavijestiti tajnika HUH-a o tome. Tajnik obavještava i predsjednika Registarskog odbora o tome.

Članak 8.

Nakon što predsjednik Registracijskog odbora zaprimi zahtjev i priloženu dokumentaciju provjerava potpunost i ispravnost dokumentacije iz čl. 5. ovog Pravilnika.

U slučaju potrebe predsjednik Registracijskog odbora poziva kandidata i traži dopunu dokumentacije.

Članak 9.

Registracijski odbor obvezan je u roku od 30 dana, od dana primitka zahtjeva ipotrebne dokumentacije, pozvati kandidata te s njim obaviti detaljan razgovor u cilju procjene osposobljenosti istog za samostalan homeopatski rad.

Članak 10.

Registracijski odbor o postojanju uvjeta za upis u Registar odlučuje većinom glasova.

Članak 11.

Registracijski odbor, nakon provedenog postupka iz čl. 9. Pravilnika, dostavlja predsjedništvu HUH-a zapisnik o procjeni osposobljenosti kandidata i prijedlog upisa kandidata u Registar u roku od 8 dana.

Članak 12.

Prilikom odlučivanja o upisu kandidata u Registar predsjedništvo HUH-a može prihvatiti ili odbiti prijedlog Registracijskog odbora, ali ne može donijeti odluku o upisu kandidata bez prijedloga Registracijskog odbora.

Članak 13.

Odluka predsjedništva HUH-a dostavlja se preporučeno poštom ili na mail adresu kandidata najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga Registracijskog odbora.

Članak 14.

Protiv odluke predsjedništva HUH-a, kojom je molba za upis u Registar odbijena, kandidat ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

Članak 15.

Žalba se dostavlja tajniku HUH-a koji ju prosljeđuje Sudu časti.

Sud časti dužan je u roku od 30 dana odlučiti o žalbi kandidata.

Članak 16.

Odluka Suda časti je konačna.

Članak 17.

Datumom upisa u Registar smatra se dan donošenja odluke predsjedništva HUH-a o upisu kandidata.

Prava registriranih homeopata

Članak 18.

Registriranom homeopatu izdaje se na zahtjev potvrda koju potpisuje predsjednik predsjedništva HUH-a i predsjednik Registracijskog odbora.

Obrazac potvrde sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 19.

Dokumentacija koju je kandidat priložio uz zahtjev za upis u Registar čuva se u arhivi HUH-a .

Obveze registriranih homeopata

Članak 20.

Obaveze registriranih homeopata su:

(1) pridržavati se odredaba Etičkog kodeksa homeopata;

(2) kontinuirano se educirati sudjelovanjem na homeopatskim seminarima (potrebno je sakupiti minimalno 200 bodova kroz 5 godina, a što je ekvivalent za dva do tri dvodnevna seminara godišnje), a o tome su dužni obavijestiti tajnika HUH-a, prilažući odgovarajući dokaz o prisutnosti na seminaru, koji prosljeđuje obavijest predsjedniku Registarskog odbora;

(3) preuzeti jedno mentorstvo godišnje, ako su zamoljeni, a bez prava naplate istog;

(4) redovno plaćanje članarine i troškova registra

Registracijski odbor

Članak 21.

Registracijski odbor sastoji se od tri člana i njihovih zamjenika, a iste bira Skupština na period od dvije godine.

Članovi i njihovi zamjenici mogu biti samo homeopati koji su upisani najmanje pet godina u Registar.

Bodovanje homeopatskih seminara

Članak 22.

Registracijski odbor određuje broj bodova za polaznike homeopatskih   seminara i predavanja. Broj bodova ovisi o kvaliteti programa i dužini trajanja seminara i predavanja sukladno internom pravilniku Registracijskog odbora. Interni pravilnik donosi se u suradnji sa Predsjedništvom i ovisno o vrijednosti boda koju donosi Skupština.

Svi organizatori seminara i predavanja koji žele da njihovi polaznici imaju pravo na bodove, dužni su unaprijed obavijestiti Registracijski odbor te priložiti molbu sa detaljnim programom i temom zbivanja.

U slučaju da se organizator ne slaže sa procjenom odobrenih bodova Registracijskog odbora, ima pravo žalbe koju riješava Predsjedništvo.

Vođenje i ažuriranje Registra

Članak 23.

O vođenju Registra brinu se tajnik HUH-a i predsjednik Registracijskog odbora.

Članak 24.

Registracijski odbor krajem svake kalendarske godine provodi kontrolu, ažurira te po potrebi revidira Registar provjeravajući ispunjavanje obveza registriranih homeopata, a koje su utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 25.

Registracijski odbor predlaže Predsjedništvu HUH-a donošenje odluke o brisanju iz Registra u slučaju neispunjavanja propisanih obveza.

Mirovanje članstva

Članak 26.

Na pisani zahtjev registriranog homeopata, Registracijski odbor može staviti u mirovanje članstvo u Registru homeopata.

Mirovanje članstva u Registru može trajati bez prekida najduže pet godina.  Tijekom mirovanja homeopat nije dužan plaćati troškove registra, već samo redovnu godišnju članarinu.

Brisanje iz Registra

Članak 27.

Brisanje iz Registra obavlja se:

(1) osobnim zahtjevom registriranog homeopata;

(2) zbog povrede Etičkog kodeksa, a nakon izrečene mjera brisanja iz Registra (sukladno čl. 34. i čl. 35 Statuta HUH-a);

(3) uslijed ponovljenog odbijanja mentorstva .

Članak 28.

Privremeno brisanje iz Registra nastupa:

(1) na osobni zahtjev registriranog homeopata;

(2) ako homepat nije odradio propisanu edukaciju u skladu sa preporukom ECCH u zadanom roku od 4 godine, vezano na čl. 3. toč 1 i čl. 31. ovog Pravilnika;

(3) ako homeopat nije sakupio propisani broj bodova kroz kontinuiranu edukaciju u zadanom roku od 5 godina, vezano na čl. 20. toč. 2. ovog Pravilnika;

(4) nakon proteka pet godina neprekidnog mirovanja članstva u Registru, vezano na čl. 26. st. ovog Pravilnika.

Članak 29.

O brisanju iz Registra odlučuje predsjedništvo HUH-a, a na prijedlog Registracijskog odbora ili Suda časti.

Članak 30.

Član HUH-a koji je privremeno brisan iz Registra može ponovno zatražiti upis u Registar kako je propisano čl. 3. , čl. 4. i čl. 5. ovog Pravilnika.

III.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Homeopati koji su upisani u postojeći Registar, a kontinuirano su i redovito plaćali članarinu bit će upisani u novi Registar s datumom ranijeg upisa, a na osobni zahtjev i uz predočenje potrebne dokumentacije propisane čl. 4. i čl. 5. ovog Pravilnika s obvezom da u roku od 4 godine od upisa u novi Registar zadovolje uvjete školovanja određenih čl. 3. ovog Pravilnika.

Članak 32.

Rok za podnošenje zahtjeva je 4 mjeseca od datuma stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 33.

Zahtjev i dokumentacija šalju se poštom tajniku HUH-a ili elektronskim putem na e-mail adresu HUH-a.

Članak 34.

Tajnik HUH-a će zahtjeve sa nedostatnom dokumentacijom proslijediti predsjedniku Registarskog odbora na daljnju obradu, a uredni zahtjevi će biti proslijeđeni predsjedniku Registarskog odbora kao i administratoru zaduženom za elektronski Registar na internet stranici HUH-a.

Članak 35.

Sve odluke tijela HUH-a te ostala pismena, kao i međusobna korespondencija između kandidata i članova HUH-a trebaju se donositi na najbrži mogući način, a uredno su dostavljeni u času predaje na pošti ili u času slanja e-maila.

Članak 37.

Financiranje troškova nastalih vođenjem Registra i rada Registracijskog odbora bit će regulirani posebnim odlukama koje donosi Predsjedništvo HUH-a.

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu odlukom predsjedništva HUH-a dana

......... godine.

Predsjednik HUH-a

Irena Brbić

 

Anex 1

 

Potvrda o upisu u Registar

 

HRVATSKA UDRUGA HOMEOPATA

Zagreb

Broj:

Datum:

Na temelju članka 18. Pravilnika o registru homeopata izdaje se

 

 

POTVRDNICA

 

 

kojim se potvrđuje da je ________________________________ iz ____________________ , OIB ___________________ ,

 

upisan/a u Registar homeopata koji se vodi u HUH-u

 

dana _______________   pod rednim brojem ______ .

Predsjednik Registracijskog                   Predsjednik predsjedništva

M. P.


Anex 3

Obrazac Registra

                                                                   HRVATSKA UDRUGA HOMEOPATA   Zagreb

   

REGISTAR HOMEOPATA

Red.
broj

Ime i prezime

OIB

Datum upisa u Registar

Mjesto
stanovanja

Adresa
stanovanja

Tel. broj

Stručna
usavršavanja

Posebne napomene
(disc. mjere, mirovanje, brisanje i dr.)

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
Tjedan homeopatije-letak
Novosti
Postani član

Svi zainteresirani za učlanjenje u Hrvatsku udrugu homeopata mogu poslati pristupnicu na našu adresu.

 POGODNOSTI za članove Udruge:

  • redovite obavijesti o događajima u Udruzi i homeopatiji 
  • popust na seminarima u organizaciji Udruge,

U pripremi su i druge pogodnosti.

Popis registriranih homeopata HUH-a

Top